Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

hedonizm
6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viaAmericanlover Americanlover

October 18 2018

hedonizm
5926 9fac 500
hedonizm
2897 b86b 500
Reposted fromtichga tichga viamy-anxieties my-anxieties
hedonizm
1115 f968 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabanshe banshe
hedonizm

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viascorpix scorpix
hedonizm
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafelicka felicka
hedonizm
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viascorpix scorpix

October 10 2018

hedonizm
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
9666 1f66 500
Reposted fromMijime Mijime viabanshe banshe
hedonizm
Reposted fromTullfrog Tullfrog viabanshe banshe
hedonizm
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaknatazs aknatazs
hedonizm
hedonizm
4410 37fb
Reposted fromsoSad soSad viascorpix scorpix
hedonizm
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viabadblood badblood
hedonizm
hedonizm
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viabanshe banshe
hedonizm
9652 306d
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabanshe banshe
hedonizm

October 06 2018

hedonizm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl